SIA "Intelligent Systems" parakstījis sadarbības līgumu ar biedrību "Latvijas IT klāsteris" par projekta Nr1.2.2.1/16/A/011 īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2022. gada 31.decembrim.

 

2018. gada 2. februārī SIA "Intelligent Systems" parakstīja līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par programmas "Izaugsme un Nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2023. gada 31. augustam. 

 

 

SIA "Intelligent Systems" parakstījis sadarbības līgumu ar biedrību "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija" par projekta Nr1.2.2.1/16/A/011 īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2020. gada 30. septembrim.

 

 

2017. gada 17. augustā  SIA "Intelligent Systems" parakstīja līgumu Nr.SKV-L-2017/414 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros. 

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2023. gada 31. decembrim.

 

 SIA “Intelligent systems” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros"

Pētniecības projekta nosaukums: “Četrtaktu iekšdedzes dzinēja anomālu identificēšana, analizējot vibrācijas un to izmaiņas dzinēja darbības procesā, un atbilstošas telemetrijas iekārtas un programmatūras izstrāde”


Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/006


Projekta īstenošanas termiņš: 2019.gada 1. aprīlis – 2021.gada 31.marts.


Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 146 343,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 89 930,60 EUR.


Projekta mērķis: Identificēt iespējas kā, fiksējot četrtaktu iekšdedzes dzinēja vibrācijas, veicot šo datu analīzi, nodrošināt preventīvu informāciju ar četrtaktu dzinēju darbinātu ierīču lietotājiem par iespējamiem dzinēja defektiem. Šāda preventīvās diagnostikas sistēma ļautu paaugstināt ierīču izmantošanas drošību, plānot ārpuskārtas dzinēju apkopes, novērst lielāku bojājumu rašanos, samazinot ekspluatācijas izmaksas.

 

Projekta attīstības stadijas un paveiktais pa ceturkšņiem:

1. ceturksnis
Veikts vibrācijas noteicošo metožu apskats;
Tika apkopoti sensori ar kuriem ir iespējams nomērīt vibrācijas, kā arī veikts to detalizēts salīdzinājums un izvēlēts vispiemērotākais;
Veikts literatūras pārskats par iekšdedzes dzinēju vibrācijas signālu apstrādes metodēm. 

2. ceturksnis
Tika veikta pētniecība par iekšdedzes dzinēja uzbūvi un vibrācijas avotiem;
Izstrādāts vibrācijas devēju apraksts;
Veikta izpēte par vibrācijas devēju montāžas variācijām.

3. ceturksnis
Izstrādāta vibrācijas sensora elektriskā principiālā shēma;
Veikta iespiedplates trasēšana;
Veikta iespiedplates kopsalikuma montāža:
Veikti pirmie vibrācijas sensora testi un atkļūdošana.

4. ceturksnis
Izstrādāts mikrokontroliera pamata programmnodrošinājums sensora testēšanai;
Uzsākts darbs pie vibrācijas signālu apstrādes algoritmu izstrādes GNU Octave vidē;
Izveidots testa stends defektu simulēšanai ar Brüel&Kjær iekārtu.