SIA “Intelligent Systems”īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Plug & Play OBD GPS/GPRS iekārtas ar priekšā braucošās automašīnas attāluma mērīšanas, braukšanas stila analizējošas un šofera brīdinošas telemetrijas sistēmas pētīšana un izstrāde.

Projekts Nr.1.2.1.1/16/A/002.

Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1.septembris – 2017.gada 31.maijs.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 96 126.00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 68 861.90 EUR.

Projekta mērķis: izpētīt dažādu automašīnu OBD un FMS datu līnijas, tajās pieejamos datus un to pielietojumu šofera vadītprasmju analīzē, kā arī izpētīt dažādu veidu risinājumu attāluma mērītāja no priekšējās automašīnas, lai izstrādātu Plug&Play GPS/GPRS un šofera brīdināšanas drošības telemetrijas sistēmu, kur iekārtas iegūtos datus var izmantot apdrošināšanas izmaksu, auto nomas un līzinga, kā arī automašīnas servisa apkalpojošās kompānijas pakalpojumu izmaksu samazināšanai un pakalpojumu klāsta paplašināšanai.

Projektā plānotās aktivitātes:

Rūpnieciski pētījumi:

  1. OBD līniju pētīšana, dešifrēšanas sistēmas izveide un OBD datu analīze dažādu ražotāju mašīnām;

  2. automašīnas attāluma mērīšanas sensoru dažādu iespējamo risinājumu izpēte;

  3. iekārtu savstarpējās komunikācijas izpēte – Bluetooth, ZigBee utt.;

Eksperimentālā izstrāde:

  1. iekārtas prototipa shēmas zīmēšana, plašu trasēšana, komponenšu pasūtīšana, eksperementālo iekārtu lodēšana, ieprogrammēšana, testēšana;

  2. iekārtas programmatūras izstrāde, testēšana.

Projektā plānotie rezultāti:

  1. Pētījums par labākajiem OBD dešifrēšanas čipiem un to pārbaudi darbībā. Izpētīti paši OBD protokoli un to darbības principi;

  2. pētījums par labākajiem risinājumiem mašīnu attāluma mērīšanai no priekšējās automašīnas. Identificēti nepieciešamie algoritmi šādas sistēmas optimālai darbībai pie dažādiem ātrumiem;

  3. pētījums par labāko komunikācijas risinājumu starp iekārtām, ko neietekmē vides faktori;

  4. izstrādāts prototips, ar kuru var uzsākt sistēmas testēšanu;

  5. pētījums par izstrādātās iekārtas operētājsistēmu un perifēriju draiveri. Programmnodrošinājumam jānodrošina iespēja iekārtu pilnībā notestēt reālos apstākļos.

 

 

 

Projekta attīstības stadijas un paveiktais pa ceturkšņiem:

1. Ceturksnis

Vieglo automašīnu datu pārraides kanāla fiziskā un protokolu līmeņu izpēte. Datu iegūšana no vieglo automašīnu datu pārraides kanāliem;
Sistēmas moduļu savstarpējās komunikācijas iespēju izpēte.

2. Ceturksnis

Drošas braukšanas kritēriju noteikšana balstoties uz datiem, kas iegūti no vieglās automašīnas un papildus sensoriem;
Sistēmas moduļu bezvadu savstarpējas komunikācijas izpēte;
Attālumu mērošo metožu un iekārtu izpēte un izvēle.

3. Ceturksnis

Elektriskās principiālās shēmas izstrāde;
Iespiedplates projektēsana;
Programnodrošinājuma izstrāde dažādiem blokiem.

4. Ceturksnis

Sistēmas kopsalikuma montāža;
Testi reālos apstākļos;
Aparatūras un programnodrošinājuma atkļūdošana, pilnveidošana un uzlabošana.